DEX - DIGITAL EXPERIENCE
PLATFORMA

DeX – Digital EXperience platforma predstavlja modularnu web platformu kao „Framework“ za razvoj i implementaciju različitih poslovnih web aplikacija.

DeX platforma se koristi kao osnova za razvoj i implementaciju poslovnih aplikacija za digitalizaciju i automatizaciju rada poslovnih sektora i poslovnih procesa u skladu sa zahtevima svakog pojedinačnog korisnika.

Nevezano od tipa korisnika, industrije, zahteva, svaki od zahteva sadrži nekoliko zajedničkih celina i modula koji postoje i koriste se u svakoj vrsti aplikativnog softvera, koji predstavljaju osnovu i „core“ funkcionalnosti same platforme.

DeX platforma je provereno i testirano softversko
rešenje koje se koristi kao osnovna platforma u
različitim oblastima i industrijama poslovanja:

 • Državni organi i institucije
 • Aplikacije orijentisane ka G2G (Government to Government) operacijama
 • Aplikacije orijentisane za internu upotrebu državnih organa
 • Web portali orijentisani ka G2C (Government to Customer) portalima
 • Web portali orijentisani ka G2B (Government to Business) portalima
 • Privatni sektor
 • Bankarski sektor

Standardi i tehnologije izrade DeX platforme:

 • DeX platforma je razvijena na mikroservisnoj arhitekturi. Mikroservisna arhitektura je tip aplikativne arhitekture gde je softver razvijen kao skup servisa i različitih modula. Ona omogućava arhitekturi softvera i framework-u kome je rađena da se razvoj novih funkcionalnosti, održavanje, ispravka bug-ova, podizanje softverskih modula ne serverske sisteme i održavanje dijagrama mikroservisne arhitekture vrši nezavisno jedno od drugoga, sistem omogućava nezavisno funkcionisanje poejdinačnih modula, bez potencijalnog prekida u radu kompletnog sistema.

 • Aplikacija će biti zasnovana na arhitekturi koja podrazumeva:
 • Skalabilnost – mogućnost prilagodljivosti / proširivosti aplikacije za povećani broj korisnika,
 • Fleksibilnost – kapacitet za uvođenje novih funkcionalnosti, na osnovu zahteva korisnika,
 • Dostupnost – povećanje verovatnoće za pravilno funkcionisanje sistema, tj. smanjenje vremena ne-funkcionisanja aplikacije (down-time),
 • Održavanje – jednostavnije održavanje obzirom na primenjenu modularnost sistema.
 • Tehnologije korišćene za razvoj DeX platforme:
 • Front-end platforme: React.JS
 • Back-end platforme: Java Spring Boot
 • Baza podataka: Platforma je nezavisna od sloja baze podataka i time omogućava upotrebu bilo koje baze podataka, u dosadašnjem iskustvu DEX Platforma se povezivala sa različitim tipovima baza podataka: PostgreSQL, MS SQL, DB2, Elasticsearch i druge.

Metodologija razvoja i implementacija novog
korisničkog rešenja kroz DeX platformu:

Metodologijom rada, razvoja i implementacije rešenja koja se koristi je SCRUM varijanta AGILE metodologije. DEX projektni tim realizuje projekte obavljajući sledeće aktivnosti kroz faze („Sprint-ove“):

1. Priprema

2. Analiza

3. Razvoj

4. Testiranje aplikacije

5. Obuka

6. Isporuka softverskog rešenja

7. Izrada dokumentacije

This site is registered on wpml.org as a development site.