Skip links

Metrološka Laboratorija

Sa preko 25 godina iskustva u isporuci i servisu merne opreme i instrumenata, DEX je rad sa svojim klijentima, pored isporuke opreme, unapredio i omogućio im novi digitalni informacioni sistem za upravljanje i rad kompletne metrološke laboratorije svojih klijenata i prilagodio se njihovim potrebama i zahtevima.

Metrološka Laboratorija

Sve funkcionalnosti aplikacije za metrološku laboratoriju su u skladu sa ISO standardom 17025 u pogledu osposobljenosti za obavljanje etaloniranja i kompletan rad i upravljanje laboratorijom.

DEX Metrološka Laboratorija je web aplikacija, koju je moguće integrisati sa drugim postojećim sistemima i bazama podataka krajnjih korisnika i na taj način povezati i unificirati rad kompleksnih informacionih sistema.

DEX Metrološka Laboratorija omogućava rad sa sledećim funkcionalnostima:

 • Prijem zahteva za ponudu
 • Izrada ponuda
 • Obrada zahteva i izrada ponuda
 • Unos porudžbenica
 • Obrada narudžbenice, prijemnice, obostranog zapisnika i radnog naloga

 • Kvantifikatori i merne jedinice
 • Vrste instrumenata

 • Unos podataka o instrumentu:
  • Statistički podaci
  • Opseg
  • Karakteristike
  • Etaloniranje
 • Unos rezultata etaloniranja
 • Definisanje tipova naslova
 • Izrada zapisnika / izveštaja

 • Evidencija radnog vremena
 • Izrada naloga za službena putovanja
 • Upravljanje resursima (zaposlenima)
 • Definisanje partnera
 • Praćenje i ocena dobavljača
 • Upravljanje rizikom u procesu etaloniranja / ispitivanja
 • Obrada prigovora kupaca
 • Upravljanje neusaglašenostima
 • Upravljanje poboljšanjima
 • Upravljanje korektivnim merama
 • Upravljanje internim proverama
 • Upravljanje preispitivanjem od strane rukovodstva
 • Izrada potvrda i mišljenja za opremu koja se uvozi
 • Upravljanje opremom
 • Integracija platforme sa povezanim sistemima
 • Export i migracija ključnih struktuiranih podataka 
 • Monitoring uslova okoline u laboratoriji
 • Upravljanje sistemom planiranja realizacije
 • Upravljanje sistemom naplate
 • Upravljanje dokumentovanim infomarcijama
 • Upravljanje kvalitetom rezultata etaloniranja/ispitivanja